Weelu Industrihop Integritetspolicy

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU-medlemsstater från och med den
25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära vissa förändringar för alla företag som
behandlar personuppgifter och stärker individens rättigheter när det gäller personuppgifter.
Weelu Industrishop säkerställer att vi skyddar din integritet. Denna sekretesspolicy förklarar
varför vi samlar in personuppgifter och vad vi gör med dem, vilken personlig information vi
samlar in, hur länge vi lagrar den och vem vi kan dela den med.
Vi uppmuntrar dig att läsa integritetspolicyn noggrant, eftersom det också anger de
rättigheter som du har till din personliga information.

Användning av personuppgifter

Vi använder personuppgifter för att leverera produkter och tjänster samt för att kunna
tillhandahålla support i samband med leveranser. Vi behöver personuppgifter för att skicka
information om produkter, tjänster och för att uppfylla lagkrav.Vi använder personuppgifter för att marknadsföra våra produkter och tjänster samt för att ge information om nya produkter och tjänster, skicka nyhetsbrev och inbjudningar till våra evenemang. Vi använder persondata som har lämnats till oss för att svara på frågor eller förfrågningar.

Informationen som vi samlar in och lagrar är:

  • Namn
  • Företag
  • Företagsrelaterat email eller personlig email
  • Telefonnummer

 

Om det behövs för fullgöra avtalsförpliktelse samlar vi in och lagrar jobbtitel, innehåll i ditt meddelande till oss och annan information du tillhandahåller. Leveransadress anses inte vara en personuppgift.

Laglig grund i behandling

Weelu Industrishop behandlar personlig information baserat på behovet av hantering för att uppfylla
en avtalsförpliktelse i ett avtal när Weelu Industrishop tillhandahåller produkter och tjänster enligt
beställningar eller inköp som görs av våra samarbetspartners.
Weelu Industrishop behandlar personlig information baserad på berättigat intresse, som i sin tur ärbaserat på intresseavvägning (när Weelu Industrishop har ett berättigat intresse av att användapersonuppgifter för statistik och marknadsföring av produkter och tjänster). Weelu Industrishop behandlar även personuppgifter för att kunna säkerställa betalning samt för
bedrägeribekämpning och som stöd för legala krav, för att säkerställa att tillämpliga lagar och
andra lagkrav efterföljs. I marknadsföringssammanhang använder vi personuppgifter baserat på lämnat samtycke.

Lagringstid

Weelu Industrishop sparar ovannämnda personuppgifter för personer som representerar ett företagsom Weelu Industrishop har en affärsrelation med och så länge det finns en laglig skyldighet att följa gällande lagkrav, grunder för betalningar, garantifrågor och klagomål.

Rättigheter för att få information

När som helst, har en registrerad person rätt till:

  • Begära en kopia av den information vi har
  • Korrigera de data vi har
  • Be om att de data vi lagar ska raderas
  • Begära begränsning av vår användning av data
  • Motsätta vissa typer av bearbetning av egen data
  • Överför personuppgifter till en annan organisation

Allt detta tillhandahålls gratis. En registrerad person kan när som helst underrätta Weelu Industrishop om att den inte längre vill få information i marknadsföringssyfte och kan tas bort från Weelu Industrishops system.

Tillgång till information

Vi kan komma att överföra och dela din information med vissa tredje parter. Vi är angelägna om att all sådan överföring och delning sker med beaktande av lämpliga säkerhetsåtgärder.

Weelu Industrishop är återförsäljare för Hydroscand (https://www.hydroscand.com) och vi överför och delar därför din information med Hydroscand-koncernen så att vi ska ska kunna leverera produkter och tjänster samt för att kunna tillhandahålla support i samband med leveranser.

 Din information kan även komma att delas med leverantörer av tjänster relaterade till marknadskommunikation och events.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra det.

Om du har ett klagomål om hur vi använder din personliga information har du rätt att lämna
ett klagomål till myndigheten (i Sverige, Datorinspektion, Box 8114, 104 20 Stockholm).
Weelu Industrishop AB ansvarar för att behandla din personliga information enligt beskrivningen idenna sekretesspolicy.

Om du vill kontakta oss angående din personliga information, använd följande kontaktuppgifter:

Weelu Industrishop AB
Dr Westerlundgsgata 13
745 26 Enköping
Telefon: +46 171 316 55
E-post: weeluindustrishop@telia.com